Košík (0) Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

Košík (0) Zatvoriť

Žiadne produkty v košíku.

Úvod Blog Súťaž o Fitness náramok

Súťaž o Fitness náramok

Podmienky súťaže s názvom:


Súťaž o Fitness náramok (ďalej len „súťaž“)
Tento dokument s týmito doluvedenými pravidlami a podmienkami sú jediným dokumentom, ktorý upravujú súťaž.


Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spracovávaná alebo žiadnym spôsobom spojená so sociálnou sieťou Facebook, Instagram vlastnená spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je oboznámený stým, že poskytuje svoje informácie usporiadateľovi aorganizátorovi súťaže, nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Za znenie, obsah či organizáciu súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne ich usporiadateľ.


Vymedzenie základnych pôjmov:
Usporiadateľ súťaže: je Martoine s.r.o. ,so sídlom Biskupa Kondého 5138/30 , 929 01 Dunajská Streda , IČO:53112482, DIČ: 2121268556, IČ DPH: SK2121268556 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46924/T (ďalej len „Organizátor“ alebo „Usporiadateľ“).


Dodávateľ výhry: je Martoine s.r.o. ,so sídlom Biskupa Kondého 5138/30 , 929 01 Dunajská Streda , IČO:53112482, DIČ: 2121268556, IČ DPH: SK2121268556 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46924/T (ďalej len „darca“ alebo „ Dodávateľ výhry “).
Usporiadateľ môže na účely administratívnej podpory v súvislosti so súťažou spolupracovať s Dodávateľom výhry napríklad poskytnutím osobných údajov výhercov na odoslanie výhry a podobne.
Termín konanie sútaže: súťaž prebieha na území Slovenskej republiky v termíne od 13.09.2020 od 12:00 hod do 13.10.2020 do 12:00 hod (ďalej len „termín súťaže“), na stránke: www.martoine.sk , alebo prostredníctvom sociálnej siete Facebook https://www.facebook.com/MartoineSk/ a Instagramu https://www.instagram.com/martoinesk/ Registrácie mimo obdobia trvanie súťaže nebudú do súťaže o výhru zaradené.

 1. Podmienky účasti v súťaži
  1a. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré splnia pravidlá súťaže. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže azamestnanci Dodávateľ výhry a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
  Pre aktuálnú súťaž treba spľniť naslednovné 3 kroky:
 2. Dať kommentár k danému príspevku na Facebook stránke. Akému športu sa venujete https://www.facebook.com/MartoineSk/ a nezabudnite napísať a označiť kamaráta- kamarátku
 3. Nezabudnite Dať ,,LIKE ,, – srdiečko na našu stránku https://www.facebook.com/MartoineSk/
 4. Nezabudnit zdieľať verejne daný príspevok.
  Nezabudnite aj informovať Vašich známych označte kamaráta/tku do kommentára aby sa zapojili aj oni a tak môžu vyhrať aj oni výhru.

1b. SÚHLAS s pravidlami súťaže dáva súťažiaci uverejnením súťažného komentára pod súťažný príspevok vyjadruje, zdieľaním príspevku, či označením kamaráta v danému prśpevku, každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Do súťaže o ceny budú zaradené iba úplné, riadne a správne vykonané podmienky z bodu 1A., ktoré budú obsahovať všetky požadované informácie.
1c. Vylúčenie Súťažiaceho – Usporiadateľ si vyhradzuje právo do súťaže nezaradiť súťažiaceho, ktorého komentár bude obsahovať hrubo urážlivé vyjadrenie alebo bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi.
1d. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž zrušiť , skrátiť, odložiť prerušiť, či doplniť jej pravidlá po celú dobu trvania súťaže,a to tak, že zmenu vyhlási na súťažných webových facebookových postoch – resp webových, kde sú k dispozícii platné aj úplné pravidlá. Odvolaním súhlasu na spracovaním osobných údajom súťažiaci stráca svoju účasť v súťaži a prípadnú výhru.

 1. Vylosovanie, vyhodnotenie súťaže
  2a. Losovanie – vyžrebovanie výhry: sa bude konať do 2 dní od času končenia termínu sútaže: .
  2b. Odovdzanie výhry: Výhercovia budú informovaní o výhre pomocu Facebook-u – Facebook Messengeru, a budú označení aj v kommentári a vyzvaní aby poslali svoje doručovacie údaje do 5 dní na náš e-mail: info@martoine.sk . Následne s nimi konzultujeme adresu na doručenia výhry. Po vzájomnej dohode im výhra bude odoslaná prostredníctvom osobne alebo pomocou kuriérskej spoločnosti na adresu, ktorú súťažiaci pošle a uvedie a zároveň budú ich mená zverejnené na stránke www.najtelo.com, popr na facebookovskej stránke https://www.facebook.com/najtelocom
  V prípade, že výherca nebude na e-mailovú výzvu/telefonát reagovať, príp. sa neozve späť do 5 dní od prvého e-mailového kontaktovania, nárok na výhru mu zaniká. Výhry sú neprenosné, nie je možné ich vymeniť ani požadovať ich výmenu za finančné prostriedky. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za stratu alebo iné znehodnotenie výhry a nie je povinný takto spôsobené škody uhradiť alebo poskytnúť výhercovi, ktorému výhra patrí, náhradu.
 2. Výhry v súťaži
  Výhrou sú produkty, vždy uvedené v tomto bode ako ,, aktuálne výhry.
  Aktuálne výhry: 1 ks – Fitness náramok
  Počet vyžrebovaných výhercov bude: 1 výherca.
 3. Ochrana osobných údajov – Osobné údaje
  Súťaži zároveň svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov zverejnených a facebookovskej stránke, odoslaných osobných údajov z formulára ako menu, priezvisko, e-mailová adresa a podobne, či adresy a kontaktných údajov na doručenia výhry. Udelením súhlasu so spracúvaním Osobných údajov v súťaži poskytujete súťažiaci súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenie nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení prevádzkovateľovi. Účelom tohto súhlasu je hlavne adekvátne prevádzkovanie súťaže (napr. Informovanie výhercu, komunikovanie s výhercami, odoslanie výhry výhercovi, informovanie výhercov o dalších súťažiach, zverejnenie mena výhercov na webových stránkach organizátora, či na sociálnych sietiach. Ako v predošlej vete bolo uvedené – takto získané osobné údaje súťažiach môže rovnako organizátor využiť a spracovávať na rôzne marketingové účely spoločnosti. Účastníka na spracovanie jeho osobných údajov je dobrovoľný. Súťažiaci môže kedykoľvek dať žiadosť a výmaz svojich osobných údajov a to e-mailom na info@martoine.sk V prípade súhlasu na účely prevádzkovania Súťaže je platnosť súhlasu podmienkou účasti v Súťaži. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov detalnejšie nájdete aj na stránke organizátora, konkrétnejšie na : https://www.martons.sk/privacy-policy/
 4. Záverečné ustanovenia
  Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži udeľuje Usporiadateľovi súhlas so znením týchto Pravidiel. SúťažI nemajú nárok na spatné vymáhanie výhry.

V Dunajskej Strede dna 08.09.2020
Martoine s.r.o.
Ing. Zoltán Márton – konateľ

Related Post

1 komentár

 1. Zolo
  9 januára, 2021

  nová sútaž už čoskoro na http://www.martoine.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

preloader